Det var mye debatt og engasjement blant delegatene som hadde stemmerett på landsmøtet 12. november. Foto: Hilde Gunn Sletten

Landsmøtet stemte for vedtektsendringer

Det var knyttet spenning til de foreslåtte vedtektsendringene på KIAs landsmøte 2021, og ble som ventet diskusjon.

KIAs landsmøte gjennomføres hvert andre år, og landsmøtet i år skapte debatt. For KIA ble etablert av medlemsorganisasjoner for 47 år siden og har enda et tett samarbeid, men landsstyret og ansatte har sett behov til å fornye vedtektene. Det ble derfor etablert en vedtektskomite etter landsmøtet i 2019 som utarbeidet forslag til vedtektsendringer. Beskrivelsen av formål og basis om hva KIA er har blitt jobbet mye med, for å finne formuleringer som kommuniserer KIAs økumeniske profil på en tydeligere måte. Ferdig forslag ble sendt alle involverte 9. juli 2021, hvor overskriftene Formål og basis var endret til Grunnlag, formål og arbeidsform, og KIA mottok flere reaksjoner.

Landsstyreleder Magne Mjærum slo fast i intervju med Vårt Land i forkant av landsmøtet hvor viktig det er å få frem at KIA ikke ønsker ta bort den kristne forankringen, og generalsekretær Alf Petter Hagesæther sendte ut denne uttalelsen til alle inviterte i forkant av landsmøtet:

KIA har utviklet seg mye siden starten i 1974, både i forhold til antallet frivillige, ansatte og aktiviteter for vår målgruppe. Vi ønsker å videreutvikle KIA til å bli en enda bedre organisasjon for å inkludere mennesker med migrasjonsbakgrunn i menigheter og lokalsamfunn. Målet med landsmøtet er at vi skal komme sammen for å bestemme den fremtidige retningen for KIA, og gjennom dette utvikle organisasjonen til det beste for de som trenger oss.
Generalsekretær Alf Petter Hagesæther (t.v.) og landsstyreleder Magne Mjærum (t.h.) hadde forberedt seg godt til KIAs landsmøte. Foto: Hilde Gunn Sletten

Stort engasjement

På landsmøtet kom 26 delegater med stemmerett, som representerer blant annet regionråd, nettverkslag, lokallag, styret og medlemsorganisasjoner. Det er i tillegg 21 gjester til stede, hvor storparten er ansatte i KIA, med talerett og ikke stemmerett.

Landsmøtet starter med andakt av landsstyrelederen, før Integrerings- og mangfoldsdirektoratets utsending holder et inspirerende innlegg om hvor viktig arbeidet til frivillige organisasjoner som KIA er på integreringsfeltet. Så endrer fokuset seg til dagens hovedsak; forslaget til vedtektsendringer.

Landsstyreleder holder innledning, hvor det påpekes at KIAs kristne forankring står fast, men at KIA må forholde seg til faktum at misjonsorganisasjonene til sammen bistår med rundt 2 % av KIAs årlige midler og det offentlige med over 90 %. Vedtektene vedlegges når vi søker tilskudd, så det er viktig å bruke et språk og formuleringer som alle forstår, og som viser til arbeidet KIA faktisk gjør. Vedtktskomiteen har foreslått å fjerne henvisningen til Lausannepakten fordi den skaper hinder for samarbeid med migrantmenigheter siden dette er eneste pakten som henvises til. For å vokse og utvikle organisasjonen understreker landsstyreleder at en er avhengig av offentlig støtte.

Det offentlige ser kompetansen hos KIA og gir oss midler som hjelper folk med innvandrerbakgrunn til å mestre livet i Norge. I flere situasjoner ser de at vi som kristne kan nå innvandrergrupper på en måte som det offentlige ikke klarer. Vi har dyktige fagfolk på feltet, og ser en stor mulighet til å utøve kristen nestekjærlighet i praksis, sier landsstyrelederen.

Så åpnes det for innlegg på tre minutter, og mange tar ordet. Ansatte opplyser om at en opplever stort arbeidspress i deltidsstillinger, så det er behov for å få inn mer økonomisk støtte for at en skal kunne ivareta egen helse og utføre krevende arbeidsoppgaver. Flere regionledere er ikke i fulle stillinger en gang, og har ingen kolleger lokalt, så det er svært begrenset hvilket arbeid en kan få utført med dagens økonomiske situasjon. Delegater fra landsstyret argumenterer med at vedtektsendringene er hovedsakelig omformuleringer og ikke vil få reell innvirkning i arbeidet som KIA utfører. Men det skapes reaksjoner fra medlemsorganisasjoner om at ordet “evangelisere” ikke får del i vedtaksforslaget, og et lokallag argumenterer for at prosessen har gått for fort så det foreslås å utsette endringene til neste landsmøte. Et punkt som blir mye omtalt er at endringsforslaget hadde tatt inn ordet “humanistisk”, og det reagerte mange på fordi det ga feil assosiasjoner mot livssynshumanisme og ikke medmennesket, så landsstyrelederen uttaler på vegne av vedtektskomiteen at det fjernes fra vedtaksforslaget som skulle stemmes over.

Følgende forslag til §1 ble stemt over og vedtatt med over ⅔ flertall for innføring av vedtektsendringer til §1, KIAs Grunnlag:

«Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) er en selvstendig, økumenisk og diakonal organisasjon som på oppdrag fra kristne kirker, institusjoner og organisasjoner i Norge er forpliktet til å arbeide for et flerkulturelt fellesskap i menighet og samfunn. KIA bygger sitt arbeid på den kristne tro slik den er uttrykt i Bibelen, de tre oldkirkelige bekjennelsene og kristen nestekjærlighet med særlig vekt på menneskeverdet.»

Praksis endres ikke

Siden noen av KIAs medlemsorganisasjoner ga uttrykk for uro rundt endringene, kjenner generalsekretær Alf Petter Hagesæther et sterkt ønske om å klarne opp i spørsmål, så han har sendt ut følgende uttalelse på e-post:

KIA vil ikke endre praksis, men holde frem som før i sitt arbeid på kristen grunn. Vi vil holde andakter på samlingene våre, vise vei inn i menigheter, holde bibelgrupper for konvertitter og ha samtaler om tro og tvil – også med muslimer og andre ikke-kristne migranter. KIA vil i kommende år styrke arbeidet med å legga til rette for at menigheter kan spille en sterkere rolle i integreringsarbeidet, som strategiplanen stadfester. Det er inngått en målrettet 3-årig avtale om dette i år, sammen med Den norske kirke og Misjonsselskapet, så innvandrere kan ta del i gudstjenester og ikke bare læra seg norsk språk og samfunnskunnskap i regi av KIA og menigheter/forsamlinger. Arbeidet vil altså holde fram som tidligere, ja ikke bare det – denne delen vil bli styrket! Så endringene er hovedsakelig språklig, slik at KIA ikke lenger blir utsatt for misforståelser og blir oppfattet som et trussamfunn av de som ikke forstår indrekirkelig språk. For KIA har ingenting imot Lausannepakten, men å bare vise til denne sperrer veien for et større økumenisk samarbeid. Så det er tryggere og bedre for KIA å bare vise til Bibelen og de 3 oldkirkelige bekjennelser som ankerfeste for å åpne mer opp for migrantmenigheter av ulike slag. 

Flere mindre endringer

De innsendte forslagene til de som delegatene representerer får i hovedsak ikke flertall på landsmøtet, men øvrige endringer til vedtektskomiteen fikk flertall. Det mest omfattende utenom §1 var forslaget til omformuleringer for §2 som omhandler formålet. Dette endringsforslaget fikk flertall;

§2 Formål: KIA har som formål å

  • Arbeide for integrering og inkludering av innvandrere og deres etterkommere i menigheter, lokalsamfunn og arbeidsliv. 
  • Arbeide for å bedre asylsøkernes livssituasjon. 
  • Drive et diakonalt og helsefremmende arbeid med et flerkulturelt perspektiv. Gi økt språk- og mestringskompetanse, bedre helse- og livskvalitet hos innvandrere og deres etterkommere. 
  • Påvirke samfunnet, kirkelige, politiske og andre aktører i integreringsarbeidet gjennom formidling av forsknings- og erfaringsbasert kunnskap."

Programmet fortsatte

Så mye takket være et grundig arbeid av vedtktskomiteen og landsstyret på forhånd, fikk KIA fornyet seg i håp om å utvide arbeidet. Landsstyreleder Magne Mjærum ble gjenvalgt for to nye år som landsstyreleder, og Maria Handeland ble takket av etter flerårig deltakelse i landsstyret.

KIAs program fortsatte på Fjellhaug skoler i Oslo, hvor landsmøtet ble gjennomført, med en flerkulturell festmiddag på fredagskvelden og fagseminar på lørdagen.

Geir Lippestad (t.h.) snakket om mangfold på fagseminaret, og takkes av fra Reidar Andestad (t.v.). Foto: Hallgeir Berge
Stort utvalg av internasjonal mat på den flerkulturelle festmiddagen. Foto: Hallgeir Berge

Medieomtale

Det var et inspirerende program, men det er vedtektsendringene utgjorde den store forskjellen for veien videre til KIA og fikk blant annet omtale i Vårt Land og Dagen;

Sak om landsmøtet i Vårt Land

Sak om landsmøtet i Dagen


Skrevet av / ta kontakt med
se alle