Stort engasjement blant delegatene på landsmøtet 12. november. Foto: Hilde Gunn Sletten

Landsmøtet stemte for vedtektsendringene

Det var knyttet spenning til de foreslåtte vedtektsendringene på KIAs landsmøte 2021.

KIAs landsmøte gjennomføres hvert andre år, og landsmøtet i år skapte debatt. KIA ble etablert av medlemsorganisasjoner for 47 år siden og har fortsatt et tett samarbeid, men landsstyret og ansatte har sett behov for å fornye vedtektene.

Landsstyreleder Magne Mjærum slo fast i intervju med Vårt Land i forkant av landsmøtet hvor viktig det er å få frem at KIA ikke ønsker ta bort den kristne forankringen, og generalsekretær Alf Petter Hagesæther sendte ut denne uttalelsen til alle inviterte i forkant av landsmøtet:

KIA har utviklet seg mye siden starten i 1974, både i forhold til antallet frivillige, ansatte og aktiviteter for vår målgruppe. Vi ønsker å videreutvikle KIA til å bli en enda bedre organisasjon for å inkludere mennesker med migrasjonsbakgrunn i menigheter og lokalsamfunn. Målet med landsmøtet er at vi skal komme sammen for å bestemme den fremtidige retningen for KIA, og gjennom dette utvikle organisasjonen til det beste for de som trenger oss.
Generalsekretær Alf Petter Hagesæther (t.v.) og landsstyreleder Magne Mjærum (t.h.) Foto: Hilde Gunn Sletten

Stort engasjement

Landsmøtet starter med andakt av landsstyrelederen, før Integrerings- og mangfoldsdirektoratets utsending, Maiken Lund, holdt et inspirerende innlegg om hvor viktig arbeidet til frivillige organisasjoner er.

Magne Mjærum innledet med at KIAs kristne forankring står fast, men at KIA må forholde seg til faktum at misjonsorganisasjonene til sammen bistår med rundt 2 % av KIAs årlige midler og det offentlige med over 90 %.
Vedtektene vedlegges når vi søker tilskudd, så det er viktig å bruke et språk og formuleringer som alle forstår. Vedtektskomiteen foreslo å fjerne henvisningen til Lausannepakten fordi den skaper hinder for samarbeid med migrantmenigheter. For å vokse og utvikle organisasjonen understreket landsstyrelederen at KIA er avhengig av offentlig støtte.

Det offentlige ser kompetansen hos KIA og gir oss midler som hjelper folk med innvandrerbakgrunn til å mestre livet i Norge. I flere situasjoner ser de at vi som kristne kan nå innvandrergrupper på en måte som det offentlige ikke klarer. Vi har dyktige fagfolk på feltet, og ser en stor mulighet til å utøve kristen nestekjærlighet i praksis, sa landsstyrelederen.

Videre ble det åpnet for innlegg og mange tok ordet.

Følgende forslag til §1 ble stemt over og vedtatt med over ⅔ flertall:

«Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) er en selvstendig, økumenisk og diakonal organisasjon som på oppdrag fra kristne kirker, institusjoner og organisasjoner i Norge er forpliktet til å arbeide for et flerkulturelt fellesskap i menighet og samfunn. KIA bygger sitt arbeid på den kristne tro slik den er uttrykt i Bibelen, de tre oldkirkelige bekjennelsene og kristen nestekjærlighet med særlig vekt på menneskeverdet.»

Praksis endres ikke

KIAs generalsekretær Alf Petter Hagesæther, har følgende uttalelse til de som er skeptiske til endringene:

KIA vil ikke endre praksis, men holde frem som før i sitt arbeid på kristen grunn. Vi vil holde andakter på samlingene våre, vise vei inn i menigheter, holde bibelgrupper for konvertitter og ha samtaler om tro og tvil – også med muslimer og andre ikke-kristne migranter. KIA vil i kommende år styrke arbeidet med å legga til rette for at menigheter kan spille en sterkere rolle i integreringsarbeidet, som strategiplanen stadfester. Det er inngått en målrettet 3-årig avtale om dette i år, sammen med Den norske kirke og Misjonsselskapet, så innvandrere kan ta del i gudstjenester og ikke bare læra seg norsk språk og samfunnskunnskap i regi av KIA og menigheter/forsamlinger. Arbeidet vil altså holde fram som tidligere, ja ikke bare det – denne delen vil bli styrket! Så endringene er hovedsakelig språklig, slik at KIA ikke lenger blir utsatt for misforståelser og blir oppfattet som et trussamfunn av de som ikke forstår indrekirkelig språk. For KIA har ingenting imot Lausannepakten, men å bare vise til denne sperrer veien for et større økumenisk samarbeid. Så det er tryggere og bedre for KIA å bare vise til Bibelen og de 3 oldkirkelige bekjennelser som ankerfeste for å åpne mer opp for migrantmenigheter av ulike slag. 

Programmet fortsatte

Takket være et grundig arbeid av Vedtektskomiteen og landsstyret, fikk KIA fornyet seg i håp om å utvikle arbeidet. Landsstyreleder Magne Mjærum ble gjenvalgt for to nye år som landsstyreleder, og Maria Handeland ble takket av etter flerårig deltakelse i landsstyret.

KIAs program fortsatte på Fjellhaug skoler i Oslo, med en flerkulturell festmiddag og fagseminar på lørdagen.

Geir Lippestad (t.h.) snakket om mangfold på fagseminaret, og takkes av fra Reidar Andestad (t.v.). Foto: Hallgeir Berge
Stort utvalg av internasjonal mat på den flerkulturelle festmiddagen. Foto: Hallgeir Berge

Medieomtale

Det var et inspirerende program, men det er vedtektsendringene utgjorde den store forskjellen for veien videre til KIA og fikk blant annet omtale i Vårt Land og Dagen;

Sak om landsmøtet i Vårt Land

Sak om landsmøtet i Dagen


Skrevet av / ta kontakt med
se alle
Ved å klikke «Godta» aksepterer du lagring av cookies/informasjonskapsler på denne enheten. Cookies blir brukt til å utbedre side navigering, og samle brukerstatistikk for nettsiden for å forbedre innhold og brukeropplevelse. Du kan selv administrere hva du samtykker til ved å klikke på Preferanser. Les vår Personvernerklæring for mer informasjon.