Regionleder Ester Røen
Regionleder Ester Røen

Seminar og dialog om mannsrollen for minoriteter i norsk kontekst.

KIA Trøndelag har tradisjon for samarbeid i mange retninger. 3.mai ble det avholdt seminar og dialog om mannsrollen for minoriteter i norsk kontekst.
Regionleder Ester Røen

KIA Trøndelag har tradisjon for samarbeid i mange retninger.

Særlig tror vi på gevinsten ved det gjensidige utbytte nåroffentlige instanser og frivillige organisasjoner deler erfaringer ogutfordringer i innsatsen for integrering og inkludering av nye medborgere.  

Den 3. mai ble det i nært samarbeid mellom Kristen-Muslimskdialoggruppe, IME-senter, Dialogsenteret og KIA invitert til Seminar ogdialog om mannsrollen for minoriteter i norsk kontekst. Med et åpentspørsmål om den flerkulturelle mannen i praksis kan risikere diskrimineringknyttet til bevisste eller ubevisste stereotypier. Altså en invitasjon tilet kritisk blikk og evaluering av erfaringer. Fortalt av flerkulturelle selveller velkjente problemstillinger for saksbehandlere og rådgivere innenoffentlig sektor.

De 54 påmeldte representerte gledelig vis et bredt utsnittav saksbehandlere og rådgivere fra politiet, barnevernet, familievernkontoret,bufetat, tolketjenesten, krisesenter, moskéer, personaltjeneste, NAV ogintroduksjonsprogrammet for bosatte flyktninger.

Deltakeres ønske om å gjøre en god jobb fremsto som tydelig,og det var også ærligheten omkring de mange tvilstilfelle, hvor spørsmålet ofteblir hva som blir best og mest løsningsorientert, når kulturelle elementertårner seg opp i familiekonflikter og veien til misforståelser og uenighet er kort,og der både begrepsforståelse og god kommunikasjon blir vanskelig å få til.

Professor Torkel Brekke fra OsloMet holdt foredrag om funnhan har gjort innen forskning på situasjonen til den muslimske mann i Norge, ogimamers krevende innsats i forsøket på å bidra til løsning av familiekonflikterm.m. Det er en oppgave imamer selv uttrykker ikke å ha kompetanse på i norskkontekst. Gjennom en case belyste Ester Røen fra KIA Trøndelag ethendelsesforløp fra virkeligheten om en familiefars svake og mangelfulleposisjon i møtet med voldspåstander fra mor. Eksemplet viste med overveldendestyrke hvor sterkt en mor (kvinne) står, selv med uriktige påstander, utenbevis, dersom både politi, barnevern m.fl. tar hennes parti ukritisk. Mangemultietniske menn vil i slik situasjon ikke ha forutsetninger for å hevde sinrett.

Gjennom påfølgende spørsmål og arbeid i grupper bare øktekompleksiteten i de problemstillinger saksbehandlere og rådgivere til dagligjobber med. Og det ble sagt ifra om at det er ønskelig med flere samlinger forå belyse nyanser og viktige sider ved arbeidet med løsninger i saker med sterktinnslag av multietnisk innhold som del av saken.  

I leder for IME-senter Saleh A. Osman Alqadasis innlegg bledet poengtert hvor sentralt det familiens boligsituasjon står for mangefamiliekonflikter. Det å gå på 70 visninger på leieobjekter uten positivt resultater ganske vanlig for en barnefamilie. Om en skillsmisse er målet vil en kvinnekunne fristes til å oppnå bolighjelp via Krisesenteret for kvinner, til trossfor at krisesenterets primæroppgave jo ikke er boligformidling.

Han henviste til IME-senterets mange saker hvor far ifortvilelse melder å ha mistet samværsrett med egne barn uten å ha hattkonflikt med barna på noe tidspunkt. Noe som naturlig fører til både storfrustrasjon og depresjon.

Han beskrev også utfordringen ved at budskaper av og tilnærmest må designes for å passe til norsk forståelse, og derved taper både detaljerog sannheter. Mye bidrar til begrepet minoritetsstress, og noen har uttrykt detslik: «Muslimske menn i Norge bærer på et strevsomt lagav angst, og møter fordomsfulle kommentarer fra kolleger, hets fra kunder ellerklienter»

Det er all grunn til å jobbe frem gode løsninger på krevendesituasjoner. Ikke minst for å forebygge utenforskap og radikalisering fra menn somikke kjenner seg tilstrekkelig hørt.

Det er til glede og inspirasjon når folk medvelvilje og nysgjerrighet setter seg sammen og våger et kritisk blikk på egneprosedyrer, arbeidsmetoder, holdninger og handlinger. Virkeligheten forandrerseg hele tiden, og det er den vi må tilpasse oss.  

Skrevet av / ta kontakt med
Ester Røen
Regionleder KIA Trøndelag
ester.roen@kianorge.no48314148
se alle