ሓበሬታ ብዛዕባ ኮቭድ-19

ሓድሽ ሓበሬታ ይሃልኹም! ንፍስ ወከፍ ኣብ ኖርወይ ዘሎ ሰብ ነቲ መንግስቲ ኣብ www.fhi.no ከምኡ ድማ www.helsenorge.no ብዛዕባ ኮረናቫይረስ ኣውጺእዎ ዘሎ ኣገዳሲ ሓበሬታን ምኽርን ኸንብቦ ኣለዎ። እዚ ምኽሪ እዚ ብቐጻሊ ይሕደስ እዩ።። እቲ ሓበሬታ ብኽልቲኡ ማለት ብቛንቋ ኖርወይን እንግሊዝን ይርከብ። ዝኾነ ንምርድኡ ዝኸብደኩም ነገር እንተ ረኺብኩም፡ ብጃኹም ንእትፈልጥዎ ሰብ ክሕግዘኩም ሕተቱ።

LATEST NEWS

OFFICIAL GUIDELINES

VIDEO AND AUDIO LINKS

VIDEO/AUDIO

ሓፈሻዊ ሕቶታት ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ (Answers to general questions about coronavirus)
ኣብ መዓልታዊ ሂወት እንታይ ምግባር'ዩ ቅቡል (Answers to questions about what is ok to do everyday)
ኣብ ክሊ ሓደጋ ጉጅለታት ዘለዉ (Answers to questions about risk groups)
ምጥቃም ተራ መደበር ሕክምናታት (Answers to questions about use of ordinary healthcare services)
ኮሮና፡ ጥንስን ምጥባውን (Answers to questions about corona, pregnancy and breastfeeding)
alle språk / all languages
Denne utarbeidelsen er støttet med midler fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDi.

Informasjon på denne siden er hentet fra godkjente og kvalitetsikrede kilder: