Macluumaad ku saabsan COVID-19 oo af-soomaali ah

La soco wararka cusub!
Dawladdu waxay dhammaan dadka degan Noorway ka codsanaysaa inay akhriyaan macluumaadka iyo talooyinka muhiimka ah ee ku saabsan fayraska koroona oo laga helayo www.fhi.no. Markasta waxa imanaya talooyin cusub. Macluumaadku wuxu ku qoranyahay af-noorweyji iyo ingiriisi. Haddii ay kugu adkaato in aad fahantid macluumaadka waxannu kaa codsanaynaa inaad raadsatid qof aad taqaanid oo ku caawiya

LATEST NEWS

Tilmaamaha rasmiga ah/OFFICIAL GUIDELINES

LA XIRIIR

Haddii aadan heli karin jawaabaha aad raadinayso, waxaad wici kartaa khadka taleefanka ee Macluumaadka Dadwaynaha FHI 815 55 015. Khadku wuxuu shaqaynayaa maalmaha shaqada 8 gh – 6 gd iyo maalmaha fasaxa toddobaadka 10 gh – 4 gd.

Haddii aad u baahan daryeelka caafimaadka xaaladda gurmadka, wac dhakhtarkaaga. Haddii aadan awoodin inaad la xiriirto dhakhtarkaaga, wac Adeegga Xaaladda Gurmadka ah 116 117. Haddii noloshaada iyo caafimaadkaagu halis ku jiraan, wac 113 (VG)

VIDEO/AUDIO

Su’aalo guud oo ku saabsan fayrusta koroonada ah (Answers to general questions about coronavirus)
Maxaa banaan in la sameeyo (Answers to questions about what is ok to do everyday)
Dadka jilicsan (Answers to questions about risk groups)
Isticmaalka adeegyada caafimaadka ee caadiga ah (Answers to questions about use of ordinary healthcare services)
Koroonada, uurka iyo naas-nuujinta (Answers to questions about corona, pregnancy and breastfeeding)
alle språk / all languages
Denne utarbeidelsen er støttet med midler fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDi.

Informasjon på denne siden er hentet fra godkjente og kvalitetsikrede kilder: