‎اطلاعات در مورد كوويد١٩_كروناويروس

جدیدترین اطالعات را کسب کنید! دولت از تمام افراد در کشور نروژ میخواهد تا اطالعات مهم و توصيەهای ارائە شده در مورد ويروس کرونا را از طريق نشانی no.fhi.www و no.helsenorge.www مطالعە نمايند. اين توصيەها بەطور منظم بەروز میشوند. اطالعات مربوطە بە هر دو زبان نروژی و انگليسی موجود میباشند. اگر درک مطلبی برایتان دشوار است، لطفا از فردی کە میشناسيد کمک بگيريد

LATEST NEWS

OFFICIAL GUIDELINES

VIDEO/AUDIO

پرسش و پاسخ درباره کروناویروس (Answers to general questions about coronavirus)
کدام کارهای روزانه را میتوانم انجام دهم؟ (Answers to questions about what is ok to do everyday)
گروههای خطر (Answers to questions about risk groups)
استفاده از خدمات بهداشتی معمول (Answers to questions about use of ordinary healthcare services)
کروناویروس، بارداری و شیردهی (Answers to questions about corona, pregnancy and breastfeeding)
alle språk / all languages
Denne utarbeidelsen er støttet med midler fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDi.

Informasjon på denne siden er hentet fra godkjente og kvalitetsikrede kilder: