معلومات در مورد ویروس کووید ۱

باخبر باشید! حکومت ناروی از همۀ مردم می خواهد تا معلومات و توصیه های موجود در سایت no.fhi.www و یا no.helsenorge.www را بخوانند. این توصیه ها بطور منظم بروز یا آپدیت می شوند. معلومات به زبان های نارویژی و انگلیسی نیز قابل دسترس می باشد. در صورتیکه برای دانستن کدام موردی مشکل داشتید، لطف نموده از یک شخص مطلوب طالب کمک یا همکاری گردید. (Stay updated)

LATEST NEWS:

OFFICIAL GUIDELINES

VIDEO/AUDIO

سوال و جواب درباره وایرس کرونا (Answers to general questions about coronavirus)
کدام کارهای روزانه را میتوانم انجام دهم؟ (Answers to questions about what is ok to do everyday)
گرو پ های خطر (Answers to questions about risk groups)
استفاده از خدمات صحی معمول (Answers to questions about use of ordinary healthcare services)
وایرس کرونا، حاملگی و شیردهی (Answers to questions about corona, pregnancy and breastfeeding)
alle språk / all languages
Denne utarbeidelsen er støttet med midler fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDi.

Informasjon på denne siden er hentet fra godkjente og kvalitetsikrede kilder: