Menighetsprosjekt i KIA

Menighetsprosjektet i KIA går over flere år og foregår i flere regioner.

Hovedmålsettingen med prosjektet er å bidra til at menigheter i Den norske kirke etablerer inkluderingsarenaer som leder migranter inn i kirkens menighets- og gudstjenestefellesskap.

Prosjektet er en videreutvikling og videreføring av et pilotprosjekt for integrering av kristne flyktninger og innvandrere i norske menigheter som startet i 2018 med økonomisk og faglig støtte fra Det norske misjonsselskap (NMS).

Utgangspunktet for dette pilotprosjektet var tilbakemeldingene fra menighets- og kirkeledere om at det burde startes opp et systematiske integreringsarbeid for å fange opp de kristne flyktningene og innvandrerne som sliter med å finne sin plass i lokalsamfunn og menigheter på grunn av språklige, kulturelle og konfesjonelle utfordringer.

Prosjektleder: Rune Fiskerstrand

Prosjekt er støttet av:

se alle